o firměo firmě mapa webumapa webu napište námnapište nám

ELEKTRO PALKA

PALKA ELEKTRO Bohumín - specializovaná prodejna elektro v Bohumíně

Novinky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.3.2019

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád platí pro nákup v provozovnách prodávajícího, kterým je firma Martin Pálka (PALKA ELEKTRO), sídlem: ul. Žižkova 306, 735 81 Bohumín, IČ: 42987881, DIČ: CZ6706130827 uskutečněném po 1. 1. 2014. Provozovnami prodávajícího jsou provozovna na adrese: Žižkova 306, Bohumín, 735 81 , provozovna na adrese: Žižkova 43, Bohumín, 735 81.provozovna na adrese : Okružní1430,OD Kaufland ,Orlová 4, 735 14.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. U výrobků, u nichž záruční doba počala běžet před 1. 1. 2014 (tedy prodané do konce roku 2013) se délka záruční doby ani záruční podmínky nemění a řídí se Zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění platném v době uzavření kupní smlouvy.

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v případě uplatnění práv z vadného plnění, nebo z poskytnuté záruky za jakost.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se Zákonem 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Vymezení základních pojmů

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:

- kupující podnikatel - (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),

- kupující nepodnikatel - (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a

- spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).

Kupující podnikatel se řídí tímto reklamačním řádem v rozsahu, ve kterém se ho týká, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními Zákona č. 49/2014 Sb., Občanský zákoník.

Článek II. Právo kupujícího na reklamování zboží

Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující v rámci reklamace uplatňuje také práva z poskytnuté Záruky za jakost. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí v případě:

- opotřebení věci způsobené jejím obyklým užíváním,

- u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu – nepodnikateli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího - nepodnikatele prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Článek III. Místo uplatnění reklamace

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Je-li však v potvrzení (záruční list) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Článek IV. Způsob uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je kupující povinen důvěryhodným způsobem prokázat nákup zboží u prodávajícího. Může tak učinit např. předložením prodejního dokladu či řádně vyplněného záručního listu (opatřeného razítkem prodávajícího).

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží. Žádáme kupující, aby reklamované zboží předkláli k reklamaci pokud možno kompletní a v čistém stavu.

Kupující při uplatnění reklamace popíše vadu, pro kterou výrobek reklamuje, případně popíše její projev.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil (viz. článek VI. tohoto reklamačního řádu), a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Článek V. Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu podle tohoto odstavce, prodávající vznese námitku, že vada nebyla včas oznámena a soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Článek VI. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost

Oddíl 6.01 Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(a) Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

- Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- Na odstranění vady opravou věci,

- Na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

- Odstoupit od smlouvy.

POZN: Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady! Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

(b) Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby:

- opravou věci nebo

- dodáním nové věci.

Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

- použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

- nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

- prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Oddíl 6.02 Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

(určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran)

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Má-li koupenou věc uvést do provozu někto jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději od tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Oddíl 6.03 Zvláštní úprava – Kupující - nepodnikatel

Ustanovení tohoto oddílu platí pouze pro kupní smlouvy, které kupující neuzavírá ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

(a) Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí kupujícím nemá vady. A to zejména za to, že věc v době, kdy ji kupující převzal:

- Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- Hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- Odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,

- Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že věc byla vadná již při převzetí!

Nároky:

Kupující může v takovém případě požadovat:

- bezplatné odstranění vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v případech, kdy by požadavek na dodání nové věci bez vad byl vzhledem k povaze vady nepřiměřený),

- i dodání nové věci bez vad (za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Práva v případě opakovaného výskytu vady a v případě většího počtu vad

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu

Kupující má právo alternativně ke všem uvedeným nárokům požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

(b) Záruka za jakost

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, má se za to, že se jedná o poskytnutou záruku za jakost.

(c) Použité zboží

V případě koupě použitého zboží je kupující - nepodnikatel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění minimálně ve lhůtě 12 měsíců.

Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.

Má-li v tomto případě věc vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek VII. Postup při vyřízení reklamace

1. Uplatní-li kupující – nepodnikatel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající nebo osoba určená k opravě v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. (§2173 NOZ).

Spotřebiteli prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. (§19 ZOS)

2. Prodávající (pověřený pracovník) rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nazapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy.

3. Spotřebitel je o vyřízení reklamace dohodnutým způsobem vyrozuměn. Vhodný způsob oznámení o vyřízení reklamace bude dohodnut se spotřebitelem při převzetí zboží.

4. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. (§ 605 NOZ)

5. Je-li reklamace oprávněná, neběží po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět užívat, lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba. (§1922 NOZ)

6. Kupujícímu náleží v případě oprávněné reklamace i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. (§ 1924 NOZ)

7. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. (§2126 NOZ)

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014 a platí pro nákupy učiněné po tomto datu ve výše uvedených provozovnách.

Za společnost Martin Pálka

Žižkova 306, 735 81 Bohumín 1

Tento reklamační řád byl konzultován Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. V případě nejasností ohledně znění tohoto reklamačního řádu můžete SOS MaS kontaktovat buď emailem: poradna@sos-msk.cz nebo telefonicky: 608722582.

 

 

Zpět na novinky

Naše nabídka

Kontakt

Elektrospotřebiče

Žižkova 306, Bohumín
obchod306@palka.eu

Elektromateriál

Žižkova 43, Bohumín
obchod43@palka.eu

Elektroinstalační materiál

Okružní 1430, Orlová
obchod1430@palka.eu

Naše prodejny